NAMŲ DARBŲ SKYRIMAS

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos 2015-2016 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto  direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr.V1-37 ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 patvirtinta Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”)

Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje.
Rekomenduojama  per dieną skirti namų darbų:

  • 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami;.
  • 3-4 klasių mokiniams iki 1 valandos;
  • 5-6 klasių mokiniams iki 1,5 valandos;
  • 7-8 klasių mokiniams iki 2 valandų;
  • 9-10  klasių mokiniams iki 2,5 valandų.

Mokiniams namų darbai neskiriami prieš šventines dienas, savaitgalius, atostogas.
Namų darbai neskiriami žmogaus saugos, dorinio ugdymo, dailės, technologijų,  muzikos, kūno kultūros, informacinių technologijų dalykų pamokose.
Dalykų mokytojai su mokiniais aptaria namų darbų užduočių sudėtingumą, apimtį, numato orientacinį užduočių atlikimo laiką.
Klasių elektroniniame dienyne turi būti tiksliai fiksuojamos namų darbų užduotys.
Namų darbų užduočių turinį, formas, trukmę nustato mokytojas.
Namų darbų užduotis mokytojai skiria atsižvelgdami į klasės mokymosi lygį, individualias mokinių savybes, gali diferencijuoti pagal mokinių gebėjimus: turintiems didelę mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams gal būti skiriamos kūrybinės, kritinį mąstymą ugdančios, lavinančios gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius užduotys; neturintiems mokymosi motyvacijos, mokymosi sunkumų turintiems mokiniams – užduotys, skirtos įtvirtinti gautas žinias, šalinti mokymosi spragas.