Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Klaipėdos rajono tarybos nutarimais, kitais teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Bendrieji ugdymo planai

Geros mokyklos koncepcija

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti:
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 212017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“