PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2018 m. kovo 26 d.

įsakymu Nr. V1-26

 

PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinę mokyklą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų priėmimo mokytis Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinėje mokykloje kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys ir (ar) jų tėvai (globėjai, rūpintojai), prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, prašymų registravimo ir asmenų priėmimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu;

3.2. Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369;

3.3. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768.

4. Mokyklos direktorius iki kovo 1 d. pateikia Švietimo skyriui motyvuotą prašymą dėl klasių komplektų skaičiaus nustatymo, o iki rugpjūčio 5 d. klasių komplektų skaičių patikslina, nurodydamas kiekvienos komplektuojamos klasės mokinių skaičių.

 

II SKYRIUS

PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS KRITERIJAI

5. Asmenys į mokyklą mokytis pagal bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo”.

6. Į bendrąją mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys.

7. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

8. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, kaip nurodyta Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje.

9. Jei yra laisvų vietų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į bendrąją mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis gali būti priimami mokiniai, negyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys kitoje savivaldybėje.

10. Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančią mokyklą, vykdančią bendrojo ugdymo programą ir ją pritaikančią šiems mokiniams.

11. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į bendrojo ugdymo mokyklą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo”.

12. Asmuo, baigęs užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos bendrojo ugdymo programą ar jos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka pagal pateiktus dokumentus, kurie įteisina mokymosi pasiekimus, pripažįstami mokinio mokymosi rezultatai ir jie įskaitomi. Mokykla tuo atveju, kai asmuo yra baigęs tarptautinę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą ar jos dalį, tačiau neturi dokumento, įteisinančio mokymosi pasiekimus, nustato jo mokymosi pasiekimų atitiktį mokymosi pasiekimams, numatytiems Bendrosiose ugdymo programose; prireikus organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas.

 

III SKYRIUS

PRIĖMIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

13. Prašymai pradėti mokytis  mokykloje nuo rugsėjo 1 d. pagal ugdymo programas ir dokumentai, nurodyti Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, pateikiami  nuo sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d.

14. Prašymai ir kiti dokumentai registruojami vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

15. Prašymus už asmenį iki 14 metų mokyklų vadovams teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus.

16.  Prašymai mokykloje registruojami prašymų registravimo knygoje (registre), kurioje turi būti šios skiltys: eilės numeris, prašymo įregistravimo data, pageidaujančio mokytis asmens vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, pageidaujama mokytis klasė, pastabos apie taikomą priėmimo pirmumą, žyma apie priėmimą (nepriėmimą).

17. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako pateikėjas teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Rezultatai apie priėmimą mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skelbiami ne vėliau kaip birželio 20 d. viešai ir mokyklos interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

PRIĖMIMO VYKDYMAS

19. Mokinių priėmimą vykdo mokyklos vadovas ir mokinių priėmimo komisija (toliau – Priėmimo komisija).

20. Priėmimo komisijos sudėtį nustato mokyklos direktorius įsakymu.

21. Pirmame Priėmimo komisijos posėdyje renkamas pirmininkas, sekretorius. Mokyklos direktorius negali būti Priėmimo komisijos pirmininkas.

22. Priėmimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami Priėmimo komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja šiam Aprašui ir kitiems teisės aktams.

23. Priėmimo komisija:

23.1. vykdo mokinių priėmimą kitiems mokslo metams;

23.2. nagrinėja mokyklos direktoriui pateiktus priėmimo dokumentus;

23.3. sudaro priimamų asmenų sąrašą, tvirtina jį protokoliniu nutarimu ir teikia mokyklos direktoriui;

23.4. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl priėmimo proceso tobulinimo.

24. Mokyklos direktorius:

24.1. organizuoja, esant poreikiui, asmenų gyvenamųjų vietų patikras pagal Aprašo 6 punktą;

24.2. vertina Priėmimo komisijos pateiktus priimamų asmenų sąrašus ir juos tvirtina įsakymu;

24.3. nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus, apeliacijas, esant poreikiui, pasitelkia Priėmimo komisiją;

24.4. informuoja asmenis, kurių prašymai nebuvo patenkinti, nurodydamas priežastis;

24.5. vykdo pavienį asmenų priėmimą, esant poreikiui, pasitelkia Priėmimo komisiją;

24.6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ar Švietimo skyriui dėl aptarnavimo teritorijų, klasių komplektavimo ir šio Aprašo pakeitimo.

25. Asmenų priėmimas mokykloje įforminamas mokymo sutartimi.

26. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmosios asmens mokymosi dienos konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

27. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, ugdymo programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

28. Mokymo sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo mokyklos vadovas ir prašymo teikėjas: už asmenį iki 14 metų – vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmuo – turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

29. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale (registre). Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui.

30. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre ir mokyklos vadovo įsakymu jis paskiriamas į klasę.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Aprašas skelbiamas bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse.

_________________________