Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo,
patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T11-97 „Dėl
Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 10 punktu:
1. Nustatau, kad prašymų mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose  2023–2024 mokslo metais teikimas pradedamas elektroninėje sistemoje „Vaikų
priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema“ adresu
https://ugdymas.klaipedos-r.lt
1.1. į pirmas klases nuo 2023 m.  kovo 7 d.;
1.2. į kitas klases nuo 2023 m. kovo 14 d.