Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T11-97 „Dėl Priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu:
1 . N u s t a t a u, kad prašymų mokytis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metais teikimas pradedamas elektroninėje sistemoje „Vaikų priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas sistema“
adresu https://ugdymas.klaipedos-r.lt:
1.1. į pirmas klases nuo 2024 m. kovo 5 d.;
1.2. į kitas klases nuo 2024 m. kovo 12 d.

Direktorius Sigitas Karbauskas