PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos

Direktoriaus įsakymu 2019 m. kovo 1 d.

Įsakymu Nr. V1-27

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos (toliau tekste – Įstaiga) vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 1996 m. rugsėjo 25 d. įstatymu Nr. I-1553; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘‘; Dr. Mildos Žygutienės ir užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengtomis rekomendacijomis „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė (metodinės rekomendacijos)“ (Vilnius, 2015) (http://www.ulac.lt/uploads/downloads/Pedikulioze%20WEB.pdf).

2. Tvarka reglamentuoja vaikų apžiūrą dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų.

Skaityti plačiau