PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos

Direktoriaus įsakymu 2019 m. kovo 1 d.

Įsakymu Nr. V1-24

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos (toliau tekste – Įstaiga) pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 “Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2008-02-24 d.); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašas“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-01 d.); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.“

2. Tvarka reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą Įstaigoje.

Skaityti plačiau