PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos

Direktoriaus įsakymu 2019 m. kovo 1 d.

Įsakymu Nr. V1-25

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ ĮSTAIGOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMĄ APIE ĮSTAIGOJE PATIRTĄ TRAUMĄ, SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos (toliau – Įstaiga) darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V- 69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašas“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-01 d.); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 d.).

2. Tvarka reglamentuoja darbuotojų veiksmus vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą.

Skaityti plačiau