PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2015 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. V 1-64

 

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO APRAŠAS

I. ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI (SU KOMENTARAIS)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 21 straipsnio 3 dalis (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) (Specialioji pagalba mokiniui, kuriam jos reikia, teikiama mokykloje. Jam teikiamos teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitos paslaugos, didinančios ugdymosi prieinamumą. Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras).
Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) vartojamas sąvokas (Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas).
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (2011-07-08, Nr. V-1228, Ž in., Nr. 92-4395) (Praplėstas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas. Pagalba teikiama visų tipų mokyklose. Į Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašą integruota Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus vaikams namuose tvarka).
Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas (2011-07-08, Nr. V-1229, Žin., 2011, Nr. 92-4396) (Dokumentas apibrėžia specialiosios pagalbos tikslą, uždavinius, gavėjus, teikėjus ir teikėjų funkcijas, specialiosios pagalbos organizavimą, pagalbos tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus).
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos Aprašas (Švietimo ir mokslo ministro 2011-07-21 įsakymas Nr. V-1393) (Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius mokinius, padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis. Socialinių pedagogų etatų skaičius priklauso nuo mokinių skaičiaus, mokyklos tipo ir paskirties. Etatų normatyvus nustato mokyklų, švietimo pagalbos ar kitų įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija).
Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas (2012-09-26, Nr. V-1405) Nustatytos namų mokymo skyrimo tvarkos procedūros, numatytas pamokų skaičius pagal klases. Aprašytos namų mokymo ir veiklos klasėje integravimo galimybės.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklose daugėjant vaikų su įvairios prigimties ir socialinėmis problemomis, tampa ypač aktualus švietimo pagalbos teikimas moksleiviams mokykloje ir už jos ribų. Kad būtų tinkamai organizuotas tokios pagalbos teikimas, svarbu žinoti realų švietimo pagalbos poreikį – išsamų problemų, su kuriomis susiduria moksleiviai, vaizdą:
1.1. iš moksleivių patiriamų sunkumų vieną svarbiausių vietų užima mokymosi sunkumai. Jie būdingi ir vyresniųjų ir jaunesniųjų klasių mokinių atžvilgiu bei susiję su dviem pagrindiniais tarpusavyje dalinai susijusiais mokymo proceso aspektais: per dideliu mokymosi krūviu ir netinkamu jo išdėstymu;
1.2. svarbi švietimo pagalbos reikalaujanti problema – nepagarbus elgesys, konfliktai, bendravimo problemos. Dar aštresnė yra kraštutinių nepagarbos ir netolerancijos apraiškų – fizinio ir psichologinio smurto – problema. Dažniausiai užgauliojami visokeriopai silpnesni (fiziškai, psichologiškai, turtine prasme) ir nukrypstantys nuo tam tikro išvaizdos ir elgsenos „normalumo” vidurkio mokiniai. Tad pagarbos kiekvienam mokiniui, tolerancijos įvairovei formavimas mokyklose yra aktuali problema;
1.3. sveikatos priežiūros pagalbos pagrindinio objekto – turinčių sveikatos problemų mokinių dalis sudaro apie trečdalį moksleivių (statistinė Lietuvos mokykla);
1.4. adaptacijos sunkumai. Tarp jų vyrauja: sunku priprasti prie naujos mokyklos aplinkos (pirmos, penktos klasės), bendravimo sunkumai;
1.5. socialiniai–demografiniai veiksniai. Pirmiausia tai materialinė moksleivių tėvų padėtis;
1.6. aukštesnės pajamos koreliuoja su mažesniais mokinių patiriamais sunkumais: blogu mikroklimatu, mokymosi priemonių trūkumu, sveikatos problemomis, popamokinės veiklos galimybių ribotumu;
1.7. šeimos mikroklimato įtaką. Menkas tėvų (globėjų) domėjimasis mokinių mokymusi yra problemos, apsunkinančios mokytojų teikiamą švietimo pagalbą.

III. PAGRINDINIAI PRINCIPAI

2. Lygios galimybes – kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas.
3. Visuotinumas – Pagalba teikiama visiems mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia.
4. Kompleksiškumas – Pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.).
5. Veiksmingumas – remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais.
6. Individualumas – Pagalba teikiama atsižvelgiant į konkretaus mokinio problemas.

IV. PAGALBOS TEIKIMO FORMOS

7. Individualus darbas su mokiniu.
8. Darbas su grupe.
9. Darbas su mokinio šeima, jo atstovais.
10. Darbas su mokyklos bendruomene.
11. Darbas su vietos bendruomene.
12. Darbas su socialiniais partneriais.

V. PAGALBOS TEIKĖJAI IR SPECIFIKA

13. Mokytojas – teikia papildomą pedagoginę pagalbą, tariasi su mokykloje dirbančiais švietimo pagalbos specialistais, prireikus papildomos pagalbos kreipiasi į mokyklos VGK.
14. Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas; teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
15. Logopedas – įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje; siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos VGK; bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
16. Socialinis pedagogas – šalina priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti; grąžina į mokyklą jos nelankančius mokinius; dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas; organizuoja nemokamą mokinių maitinimą ir pavėžėjimą; vykdo nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją; bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.); organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą neigiamų socialinių reiškinių prevencijos klausimais.

17. Mokyklos psichologo asistentas – bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius; dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais; veda psichologijos pamokas; veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupes; atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius; tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; derina su mokyklos direktoriumi bei mokytojų taryba metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams; planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija; prevencinių programų, paskaitų rengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo vietą ir laiką derina su mokyklos administracija. Mokyklos psichologo asistentas atsako už korektišką gautų tyrimų duomenų panaudojimą, savo darbo kokybę bei mokinių saugumą savo darbo metu.

18. Sveikatos priežiūros specialistė – rūpinasi mokinių sveikatą saugojančių ir stiprinančių priemonių įgyvendinimu; numato ir padeda mokyklos administracijai šalinti veiksnius, galinčius mokiniams sukelti ligas; organizuoja traumų ir nelaimingų atsitikimų, fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevenciją mokykloje; organizuoja pirminę lėtinių neinfekcinių ligų, sukeliamų rūkymo, alkoholio ir narkotikų profilaktiką; įgyvendina užkrečiamų ligų profilaktikos bei priešepidemines priemones, organizuoja mokinių pervargimo profilaktiką; teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

19. Vaiko gerovės komisija – remdamasi turima mokykloje atliktų tyrimų, Mokyklos vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą; rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje, saugios ugdymosi aplinkos mokykloje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu mokykloje; nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis; analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas; spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas; analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą; analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo; teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo; atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą mokykloje; siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje; konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Savitarpio pagarbos, tolerancijos tiek tarp mokytojų ir mokinių, tiek dėmesio kiekvienam mokiniui atmosferos formavimas mokykloje – kompleksinis viso mokyklos kolektyvo darbo reikalaujantis uždavinys. Tai padeda spręsti daliai mokinių aktualias adaptacijos naujose aplinkose problemas, smurto, mokinių – mokytojų santykių ir kitas problemas.