PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. spalio 5 d.
įsakymu Nr. V1-63
KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KONSULTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pagalbos mokiniui specialistų konsultavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pagalbos mokiniui specialistų konsultavimo organizavimą.
2. Konsultavimo paskirtis – efektyvinti mokyklos bendruomenės narių (mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų) bendradarbiavimą, sprendžiant mokinių pedagogines, socialines, psichologines, sveikatos problemas.
3. Konsultavimą vykdo pagalbos mokiniui specialistai (toliau – Specialistai): logopedas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas asistentas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
4. Konsultavimo gavėjai (toliau – Gavėjai): mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.
5. Specialistai konsultuodami vadovaujasi LR švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, kitais teisės aktais bei pareigybės aprašymais ir šiuo Aprašu.

II. KONSULTAVIMO PRINCIPAI IR KONSULTAVIMO FORMOS

6. Vykdydami konsultavimą Specialistai vadovaujasi:
6.1. konfidencialumu. Iškilusi problema (jei nėra priežasčių kreiptis į aukštesnę instituciją) analizuojama ir konsultuojama dėl sprendimo būdų dirbant tik su susijusiais asmenimis, plačiai neaptarinėjant;
6.2. prieinamumu. Gavėjai Specialistų darbo laiku individualiai kreipiasi į Specialistą (-us) ir gauna kokybišką konsultaciją pagal kiekvieno Specialisto (-ų) konsultuojamą sritį;
6.3. nešališkumas. Vadovaudamiesi šiuo principu, vykdydami konsultavimą Specialistai privalo būti objektyvus ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo bei elgtis nešališkai, skirdami tinkamą dėmesį gavėjo problemos sprendimui.
7. Konsultavimo formos:
7.1. individualus konsultavimas: konsultacijomis siekiama asmeniui patarti individualiais klausimais. Konsultavimas paslaugos Gavėjui padeda analizuoti situaciją; nustatyti problemas ir jų sprendimų galimybes; įgauti žinių; stiprinti įžvalgumą; vystyti, organizuoti ir nukreipti savo pačių žinias; įgauti specifinių žinių; priimti racionalius ir atsakingus sprendimus.
7.1.1. žodinis konsultavimas – patarimai teikiami žodžiu (telefoninis pokalbis, individualus pokalbis);
7.1.2. konsultavimas raštu – patarinėjama susirašinėjant laiškais/ar elektroniniais laiškais (el. dienynas, el. paštas ir pan.).
7.2. komandinis konsultavimas – visi mokyklos Specialistai vienu metu savo darbo laiką skiria tik konsultacijoms;
7.3. konsultavimas grupėse: konsultacijos tam tikroms grupėms (socialinės atskirties mokiniai, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvai ir pan.).

III. KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMAS

8. Individualios konsultacijos organizuojamos susitarimo būdu, abiem pusėm (Specialisto ir konsultuojamojo) sutarus laiką, Specialisto darbo vietoje.
9. Komandinis Specialistų konsultavimas organizuojamas pagal poreikį ‒ VGK informuoja apie laiką ir vietą.
10. Konsultavimas grupėse organizuojamas susidarius tam tikrai grupei. Laiką ir vietą numato Specialistas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Visa informacija apie Specialistų pareigybes, darbo vietą ir laiką, konsultacijoms skirtą laiką skelbiama mokyklos svetainėje adresu: https://www.ketvergium.lt