Ugdymas karjerai

Paslaugos

Pradžia Tėvams NUOTOLINIO MOKYMOSI TVARKA
Parašė   
Ketvirtadienis, 26 kovas 2020 12:26

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.

įsakymu Nr. V1-20

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOTOLINIO MOKYMOSI TVARKA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nuotolinio mokymosi organizavimo pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas viruso COVID-19 paplitimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarką.

2. Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, nustatė, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokyklų vadovai privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuolatinis mokymas).

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Nuotolinis mokymasis - tai mokymosi forma, kai mokinys nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių komunikacinių technologijų (IKT) priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje.

Virtuali mokymosi aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT pagrįsta informacinė ugdymo sistema, kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokinių bei mokytojų sąveika, yra galimybė kurti ir naudoti įvairius mokymosi scenarijus ir metodus.

Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar susitarus individualiai.

Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą, skyrių, dalyko programos dalį.

Žinių lygio nustatymo užduotys – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygio nustatymui.

II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS

4. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.

5. Nuotolinio mokymosi forma organizuojamas visų dalykų mokymas.

6. Mokymo proceso organizavimo būdas pasirenkamas bendru mokytojų ir mokyklos vadovo susitarimu, atsižvelgus į mokinio mokymosi poreikius ir mokyklos galimybes organizuoti mokymo procesą atitinkamu būdu.

7. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasitarimai vykdomi naudojant socialinius tinklus.

8. Sklandžiam nuotolinių mokymosi proceso organizavimui bendravimas su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), jų informavimas organizuojamas panaudojant el. dienyną, mokyklos internetinę svetainę, mobiliuosius telefonus, elektroninius paštus, klasių Facebook grupes.

9. Nuotolinis mokymasis organizuojamas pasitelkus įvairias IKT technologijas: TAMO dienyną, elektroninį paštą, SKYPE ryšio tinklą, Eduka klasę, EMA pratybas, ZOOM virtualią aplinką ir kt. (žr. priedą Nr. 1) .

10. Mokykla, organizuojanti mokymą nuotoliniu būdu, užtikrina nuotolinio mokymo aplinkos saugumą, prieigą prie nuotolinio mokymo aplinkos, apskaito mokymosi laiką nuotolinio mokymo aplinkoje, užtikrina vertinimo procedūrų laikymąsi ir informacijos apsaugą.

11. Nuotolinį mokymąsi koordinuoja IKT mokytojas, IKT inžinierius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

12. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos.

12.1. Nuotolinio mokymo(si) mokytojas:

12.1.1. pagal  mokymo tvarkaraštį (nurodytu laiku) jungiasi prie įvairių virtualių mokymosi aplinkų;

12.1.2. nuotolines pamokas mokytojas organizuoja dirbdamas tiek namuose (rami, netriukšminga aplinka, yra galimybė naudotis kompiuteriu, geros kokybės interneto ryšiu), tiek ir mokykloje. Rekomenduojama, visų pirmą, naudotis mokytojams ir mokiniams jau pažįstamais instrumentais: elektroniniais dienynais, el. paštu, susibūrus su moksleiviais į socialinių tinklų (pvz. Facebook) grupes, Eduka klase, EMA pratybomis, Edmodo priemone, Zoom programa ar kitais naudotinais kanalais;

12.1.3. rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaujantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis, patalpina medžiagą virtualioje mokymosi aplinkoje;

12.1.4. tvarko mokinių ugdymo dokumentus: el. dienyną ir naudojamą virtualią mokymosi aplinką;

12.1.5. tikrina, vertina, analizuoja, komentuoja mokinių darbus, gautus elektroninėje aplinkoje. Vertinimus už darbus, pateiktus įvairiose virtualiose aplinkose, surašo el. dienyne. El. dienynas pildomas vadovaujantis bendra el. dienyno pildymo tvarka;

12.1.6. stebi mokinių pasiekimus, lankomumą ir prisijungimo duomenis bei teikia ataskaitas mokyklos administracijai.

12.2. Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:

12.2.1. naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, nustatytu laiku jungiasi prie virtualios sistemos, susisiekia su mokytojais ir dalyvauja grupinėse ar individualiose konsultacijose;

12.2.2. laiku atlieka ir atsiskaito virtualioje aplinkoje. Mokinys privalo atsiųsti visų mokomųjų dalykų paskirtus atsiskaitomuosius darbus;

12.2.3. konsultuojasi su mokytoju, stebi pažangumą, dalyvauja refleksijose.

12.3. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių tėvai:

12.3.1. užtikrina mokinių dalyvavimą nuotoliniame ugdyme ir kontroliuoja nurodytų užduočių savalaikį atlikimą;

12.3.2. rūpinasi savo vaikų IKT priemonių sklandžiu veikimu ir palaiko grįžtamąjį ryšį su klasės vadovais ir mokytojais;

12.3.3. pradinių klasių mokiniams padeda prisijungti prie socialinių tinklų ir virtualių mokymosi aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas nurodytu adresu.

13. Paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius konsultuoja mokytojus ir mokinius visą karantino laikotarpį.

14. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma el. dienyne.

15. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, el. pašto duomenis, informaciją, kurią pateikia mokantys mokytojai, klasių vadovai.

16. Nuotoliniu būdu konsultacijas teikia ir ugdymo procesą organizuoja švietimo pagalbos specialistai.

17. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir apibendrinamasis vertinimas.


III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMOSI VYKDYMAS

18. Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Jeigu neturi galimybių iš namų dirbti nuotoliniu būdu, jiems suteikiama galimybė dirbti mokykloje.

19. Nuotolinio mokymo tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pamokos vyksta darbo dienomis nuo 9.00val. iki 14.40 val.

19.1. Mokytojai/švietimo pagalbos specialistai kiekvieną darbo dieną  pagal savo tvarkaraštį kiekvienai klasei (pradinių klasių mokinių tėvams) pateikia pamokos medžiagą ir diferencijuotas užduotis el. dienyne. Esant būtinybei, nurodo, kokioje virtualioje mokymosi aplinkoje tądien dirbama. Pradinių klasių mokinių tėvams mokyklos elektroniniu būdu pateikiamos užduotys, atitinkančios vaikų amžių, (t.y. piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymus, patarimai, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose.

19.2. Mokysimės nuotoliniu būdu  pagal įprastą pamokų tvarkaraštį ir pakoreguotą pamokų laiką:

1. 9.00 val. – 9.40 val.

2. 9.50 val. – 10.30 val.

3. 10.40 val. – 11.20 val.

4. 11.30 val. – 12.10 val.

5. 12.20 val. – 13.00 val.

6. 13.10 val. – 13.50 val.

7. 14.00 val. – 14.40 val.

Tuo metu vyksta mokinių ir mokytojų individualus įsitraukimas į mokymosi procesą (užduočių atlikimas, konsultacijos, video skambučiai, darbas nurodytoje virtualioje aplinkoje). Pamokų laikas atsižvelgiant į aplinkybes gali būti keičiamas. Apie tai bus informuota per TAMO.

19.3. Mokiniai pateikia mokytojams atliktus darbus pagal individualų susitarimą. Atliktas užduotis mokiniai arba pradinių klasių mokinių tėvai įkelia į nurodytą el. paštą ar siunčia per Tamo dienyną, kad mokytojas matytų rezultatus. Esant rimtam pagrindimui, mokytojas gali atidėti užduočių atlikimo terminą ilgesniam laikui.

19.4. Mokytojai sukuria kiekvienai klasei atskirą aplanką, kuriame kaupiami mokinių atlikti darbai, vertinimas, prisijungimo apskaita.

19.5. Mokytojai kasdien fiksuoja (popieriniu arba elektroniniu būdu) mokinių dalyvavimą mokymosi procese ir informuoja klasių vadovus apie neprisijungusius mokinius. Klasės vadovas informuoja tėvus, kurie privalo užtikrinti mokinių dalyvavimą ugdymo procese sekančią darbo dieną.

19.6. Klasės vadovas kasdien, išsiaiškinęs mokinių neprisijungimo priežastis, pateikia informaciją kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

19.7. Dalykų mokytojai sistemingai (kartą per savaitę) atsiskaito kuruojančiam pavaduotojui ugdymui apie nuotolinio mokymo eigą.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino Klaipėdos rajono savivaldybėje pabaigos.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________

1 priedas

REKOMENDACIJOS DĖL MOKYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

LAISVAI PRIEINAMOS METODINĖS PRIEMONĖS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE MOKYTOJAMS IR MOKINIAMS PAGAL BENDRĄSIAS PROGRAMAS

PRADINIS UGDYMAS

http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html

Ugdymo sodas: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad

1. Skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei (2018), kuriose pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų. Tekstų apačioje paaiškinami nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.

2. Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai (2018), skirti padėti mokytojams pamokose.

3. Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“ (2017). „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf

4. Pasaulio pažinimas 1–4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija):

http://www.gamtukai.lt/

5. Užduotys priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams

https://www.facebook.com/LavinaLT/

PAGRINDINIS UGDYMAS

1. Lietuvių kalbos (5–6 klasė) skaitmeninė priemonė: http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/

2. Lietuvių kalbos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė: http://lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt/

3. Lietuvių kalba (9–10 klasė) skaitmeninė priemonė: https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

4. Literatūra (5–8 klasė) http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

5. Gamtos mokslų pamokos apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis.

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/125

6. Gamtos mokslų pamokos (5–6 klasė) skaitmeninė priemonė

http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/

7. Gamtos mokslų pamokos (7–8 klasė) skaitmeninė priemonė

http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/

8. Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/122 5

9. Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime. https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/amgu/med=17/126

10. Geografija (6–8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/

11. Geografija (9–10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ge.ugdome.lt/

12. Istorija (9–10 klasei) skaitmeninė priemonė: http://smp2014is.ugdome.lt/

13. Sauga ir sveikata (6–8 klasei) skaitmeninė priemonė: http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/

14. Chemija (9–10 klasei) skaitmeninė priemonė: https://smp2014ch.ugdome.lt/

15. Technologijos (5–10 klasė) elektronika, tekstilė, dizainas, konstrukcinės medžiagos: http://smp2014te.ugdome.lt/

16. EMA pradinis ir pagrindinis ugdymas www.emapamokos.lt (ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos)

17. „EDUKA klasės“. Registruokitės ir prisijungti www.klase.eduka.lt

18. Lietuvių kalbos vaizdo pamokos:

https://www.youtube.com/watch?v=9AD2kz22k6g&list=PLL7M9q7kAPON0HKTwtwqbiQaQKNyk2mTR

19. Fizikos vaizdo pamokos:

https://www.youtube.com/watch?v=Z8JcXUl116I&list=PL597CD4D0CB4BD4CB

20. Matematikos vaizdo pamokos:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA73DF16EFAEA69E7

21. Matematika http://www.matematika.lt/

22. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga https://www.nec.lt/342/

23. Skaitmeninės ugdymo priemonės https://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/smp/

24. Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode:

https://duomenys.ugdome.lt/?/mp/newsmp

25. Medžiaga mokytojams, skirta ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5–6 ir 7–8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/

26. Atviros užduotys mokiniams, skirtos ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (lietuvių kalba, matematika, gamtos mokslai, pradinis ir pagrindinis (5–6 ir 7–8 klasėms) ugdymas); (slaptažodis:563Modulis728)

http://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/

27. Medžiaga lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojams https://www.upc.smm.lt/projektai/koncentras/

__________________________

 

 

Informacija

Adresas: Klaipėdos g. 31, Ketvergiai
Kodas – 191790669

El. paštas ketvergium@gmail.com

Tel. 8 699 77 319 (raštinė)
Tel.
8 699 77 521 (direktorius)


Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis

Pamokų laikas

1. 8:309:15

2. 9:2510:10

3. 10:3011:15

4. 11:3512:20

5. 12:5013:35

6. 13:4514:30

7. 14:4015:25

2 procentai

Švietimo centras

Reklaminis skydelis

Vaikų linija

Reklaminis skydelis

Aikos

Reklaminis skydelis