Ugdymas karjerai

Paslaugos

Pradžia Pagalba mokiniui
Parašė   
Pirmadienis, 09 Gegužė 2016 10:38

SPECIALUSIS PEDAGOGAS-LOGOPEDAS

 • Įvertina kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Atlieka pirminį/pakartotinį vaikų kalbos raidos įvertinimą.

 • Bendradarbiauja su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenims, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Numato specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir uždavinius, juos taiko.

 • Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais. 

 • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių vaikų, mokinių ugdymo programas, jas taiko. 

 • Šalina specialiųjų poreikių vaikų, mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

 • Dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 Pagalba mokykloje arba nuotolinio mokymo(si) metu mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai);

 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

SOCIALINIO PEDAGOGO

 

2020 – 2021 MOKSLO METŲ DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena

Darbo pradžia

Pietų pertrauka

Darbo pabaiga

I

II

III

IV

V

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

12.00–12.30

12.00–12.30

12.00–12.30

12.00–12.30

12.00–12.30

15.30

15.30

15.30

15.30

15.30

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos  mokiniui poreikius;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinais partneriais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityvios socializacijos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

 Pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys savarankiškai;
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą; 

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

SOCIALINIO PEDAGOGO

2020–2021 MOKSLO METŲ DARBO GRAFIKAS

 

Savaitės diena

Darbo pradžia

Pietų pertrauka

Darbo pabaiga

I

II

III

IV

V

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

12.00–12.30

12.00–12.30

12.00–12.30

12.00–12.30

12.00–12.30

15.30

15.30

16.00

16.00

15.30

PSICHOLOGAS:

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais, numato tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdus.  
 •  bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
 •   inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis, stebi mokinių veiklą ir elgesį pamokų metu;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

 

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

 

Pirmadienis 8.00–18.00 val.       Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Trečiadienis 13.30–15.00 val.     –

Ketvirtadienis 8.00–18.00 val.   Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Penktadienis 8.00–18.00 val.     Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

 • Socialinis pedagogas:
  vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius;
  konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių
  pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
  numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas
  bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais 
  specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, 
  socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinais partneriais;
  šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos
  nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityvios socializacijos
  klausimais;
  inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu s u
  mokyklos Vaiko gerovės komisija, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
  renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti,
  bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
  Pagalba mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
  mokinys savarankiškai;
  mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
  SOCIALINIO PEDAGOGO
  2020 – 2021 MOKSLO METŲ DARBO GRAFIKAS
  Savaitės diena Darbo pradžia Pietų pertrauka Darbo pabaiga
  I
  II
  III
  IV
  V
  8ºº
  8ºº
  8ºº
  8ºº
  8ºº
  12ºº- 12³º
  12ºº- 12³º
  12ºº- 12³º
  12ºº- 12³º
  12ºº- 12³º
  15³º
  15³º
  16ºº
  16ºº
  15³º

LAST_UPDATED2
 

Informacija

Adresas: Klaipėdos g. 31, Ketvergiai
Kodas – 191790669

El. paštas ketvergium@gmail.com

Tel. 8 699 77 319 (raštinė)
Tel.
8 699 77 521 (direktorius)


Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis

Pamokų laikas

1. 8:309:15

2. 9:2510:10

3. 10:3011:15

4. 11:3512:20

5. 12:5013:35

6. 13:4514:30

7. 14:4015:25

2 procentai

Švietimo centras

Reklaminis skydelis

Vaikų linija

Reklaminis skydelis

Aikos

Reklaminis skydelis

Projektas

Reklaminis skydelis

Patyčių dežutė

Reklaminis skydelis