Ugdymas karjerai

Paslaugos

Pradžia Tėvams Mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka
Parašė   
Antradienis, 09 Vasaris 2016 07:11

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V1-40

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

                   1.  Asmens duomenys Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla) tvarkomi šiais tikslais: mokymo sutarčių apskaitos, dienynų, informacinių sistemų pildymo, įvairių pažymėjimų išdavimo, klasės krepšelio paskaičiavimo, vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo, neformalaus švietimo užsiėmimų organizavimo, nemokamo maitinimo organizavimo, mokyklos mokinių lankomumo apskaitos, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, siekiant vaiko gerovės, mokyklos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (mokinių kūrybiniai darbai, nuotraukos, filmuota medžiaga), svarbaus mokyklos turto saugumo užtikrinimo.

2..  Duomenys mokykloje renkami ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – ADTAĮ).

3.  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas.

Skaityti plačiau

LAST_UPDATED2
 

Informacija

Adresas: Klaipėdos g. 31, Ketvergiai
Kodas – 191790669

El. paštas ketvergium@gmail.com

Tel. 8 699 77 319 (raštinė)
Tel.
8 699 77 521 (direktorius)


Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis

Pamokų laikas

1. 8:309:15

2. 9:2510:10

3. 10:3011:15

4. 11:3512:20

5. 12:5013:35

6. 13:4514:30

7. 14:4015:25

2 procentai

Švietimo centras

Reklaminis skydelis

Vaikų linija

Reklaminis skydelis

Aikos

Reklaminis skydelis

Projektas

Reklaminis skydelis

Patyčių dežutė

Reklaminis skydelis